شات آب

سرو آب در کنار اسپرسو

/espresso3

چرا در کنار اسپرسو آب سرو می شود؟