شستشوی اسپرسوساز

شستشوی داخلی دستگاه اسپرسو (خانگی)

/backflushespresso1

یکبار برای همیشه شستشوی کامل انواع اسپرسوساز خانگی را مرور کنیم


شستشو و رسوب زدایی دستگاه اسپرسوی خانگی

/backflush1

شستشوی صحیح دستگاه های اسپرسو