برای تهیه قهوه با موکاپات ابتدا دو قسمت را از هم جدا کنید 

  1. تا زیر سوپاپ مخزن آب بریزید ( مهم نیست سرد یا گرم فقط کافی است آب با کیفیت بدون مزه خاصی باشد)
  2. قیف را داخل مخزن قرار دهید و داخل قیف را با پودر قهوه پُر کنید( قهوه تازه آسیاب شده مناسب موکاپات) 
  3. هرگز روی سطح قهوه را فشرده نکنید فقط کافی است قیف پر باشد ، اگر سطح قهوه را صاف کنید بهتر است.
  4. دو قسمت موکاپات را دوباره به هم وصل کرده و حتما آن را محکم کنید.
  5. موکاپات را روی شعله ی متوسط قرار دهید. به اندازه ای باشد که شعله از کنار مخزن بیرون نزند.
  6. بعد از چند دقیقه عصاره گیری آغاز می شود. با کمرنگ شدن عصاره گیری موکاپات را از روی شعله بردارید قهوه ی شما آماده است