برای فوم گیری بهتر پیشنهاد می کنیم از شیر پرچرب استفاده کنید