گیلاس قهوه

کمربند قهوه

/coffeebelt

نگاهی به مناطق کشت و پرورش قهوه  در جهان


تاثیر ارتفاع محل کشت بر کیفیت قهوه عربیکا

/plant

ازتفاع بالاتر از سطح دریا چقدر در کیفیت عربیکا تاثیر گذار است؟


درخت قهوه شروعی از مزرعه

/coffeetree1

شرایط نگهداری از بذر قهوه تا تبدیل شدن به درخت قهوه


ساختار گیلاس قهوه

/coffee-cherry1

گیلاس قهوه از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟